INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dane Administratora

CGP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, H-1024 Budapest, Ady Endre utca 19., WĘGRY; 01-09-965048; Numer rejestracji dla przetwarzania danych: NAIH-78299/2014.) Podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody udzielonej dobrowolnie, jednoznacznej, wyrażonej konkretnie, jednoznacznie  I świadomie.

Cel przetwarzania danych

zapewnienie usługi "EAP" pracownikom pracodawcy i ich bliskim krewnym (zwanych dalej użytkownikami) w celu badania, zapobiegania, zmniejszania lub eliminowania narażenia użytkowników na ryzyko psychosomatyczne w ich miejscu pracy i w ich życiu prywatnym.
Podstawa prawna przetwarzania danych: Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby fizycznej Użytkownik wyraża dobrowolnie i jednoznacznie zgodę, a Administrator przetwarza dane ujawnione przez Użytkownika Administratorowi, na żądanie Użytkownika i zgodnie z jego wyraźną i jednoznacznie wyrażoną zgodą.

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych

Wszystkie uprawnione osoby korzystają z usługi EAP dobrowolnie, według własnego uznania, po zapoznaniu się  i zaakceptowaniu warunków niniejszego oświadczenia o prywatności i Polityki prywatności.

Zakres przetwarzanych danych

podczas dostarczania usługi EAP Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi EAP na podstawie zgody użytkowników, obowiązujących przepisów prawnych i postanowień niniejszej informacji o ochronie prywatności oraz Polityki prywatności.
Administrator działa w taki sposób, aby anonimowość Użytkowników była zapewniana w miarę możliwości, w związku z czym ani usługodawca, ani żadna osoba lub organizacja uczestnicząca w świadczeniu Usługi EAP ani żadna strona trzecia nie poznają tożsamości Użytkowników.

Zakres przetwarzanych danych

  • Imię użytkownika;
  • numer telefonu użytkownika i / lub adres e-mail;
  • unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika wygenerowany przez Administratora, na który składa się nazwa firmy pracodawcy Użytkownika oraz dokładny czas zapytania;
  • opis problemu lub pytania nakreślonego przez Użytkownika w odniesieniu do dobrowolnego konta Użytkownika;
  • Dane specjalne potencjalnie ujawnione przez Użytkownika Administratorowi, które Administrator przetwarza na żądanie Użytkownika i zgodnie z wyraźną i jednoznacznie wyrażoną przez  Użytkownika zgodą.

Przekazywanie danych

usługa EAP jest dostarczana przez Administratora z udziałem podwykonawców posiadających wymaganą wiedzę (psycholog, prawnik (pełnomocnik), eksper
t finansowy). Korzystając z usługi EAP, Użytkownik wyraża swoją wyraźną zgodę na przekazanie podanych danych osobowych podwykonawcy posiadającemu doświadczenie w danej dziedzinie. Administrator jest zobowiązany do przestrzegania, określonych w przepisach prawnych,obowiązków związanych z  przekazywaniem danych osobowych, opr
ócz tego Administrator może przekazywać dane tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to wyraźną i jednoznaczną zgodę. Możliwe konsekwencje braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: Administrator nie może świadczyć usługi EAP dla tego użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia usługi EAP i związane z tym rozliczenia wykonania usługi z Partnerami, ale nie dłużej niż trzy miesiące.
Zgoda na przetwarzanie danych jest udzielana dobrowolnie i może zostać wycofana w dowolnym czasie, bez żadnych ograniczeń i uzasadnień, bezpłatnie.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zawierających dane identyfikacyjne) może zostać dokonane w jeden z poniższych sposobów:
Listownie na adres pocztowy:
CGP Europe Kft .:
H-1024 Budapest, Ady Endre utca 19., Węgry
Mailowo:
e-mail: dpo@chestnutce.com
Masz prawo zażądać informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przesyłając zapytanie na dowolnie wybrany ww. adres, jesteś również uprawniony do żądania poprawienia i usunięcia swoich danych osobowych oraz do uniemożliwienia Administratorowi skontaktowania się z tobą w przyszłości lub przed przetworzeniem lub przeniesieniem twoich danych w jakikolwiek sposób.

Inspektor ochrony danych

Podmioty danych mogą kontaktować
się z inspektorem ochrony danych w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych i wykonywaniem praw określonych w odpowiednich przepisach prawnych. Imię i nazwisko oraz dane kontakt
owe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Szabolcs Sója
adres pocztowy: H-1024 Budapest,
Ady Endre utca 19., Węgry e-mail: dpo@chestnutce.com

Zgoda na przetwarzanie danch osobowych

Korzystając z usługi EAP, potwierdzasz zapoznanie się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i Polityki prywatności Administratora, a twoja konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda jest swobodnie wyrażona
I zgadzasz się na przetwarzanie wszystkich wyżej wskazanych twoich danych osobowych a ponadto zgadzasz się na przekazywania tych danych osobowych  zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i polityką prywatności Administratora. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi swoje skargi dotyczące dalszych uprawnień związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z Polityką prywatności opublikowaną na stronie internetowej Administratora.
Dalsze informacje i warunki przetwarzania danych zawarte są w polityce prywatności Administratora, która jest dostępna na poniższej stronie internetowej lub będzie dostarczona przez Administratora na żądanie.
eap.hu/online

Zastrzeżenia prawne

  1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych  lub przekazaniem danych osobowych  przez CGP Europe Kft., nie wahaj się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych (DPO) w dowolnej formie – listownie bądź mailowo na wyżej wskazane adresy. Na pytania związane z ochroną danych osobowych odpowie inspektorem ochrony danych (DPO). Twoje problemy lub skargi będą rozpatrywane we współpracy z administratorem danych osobowych, a Ty będziesz informowany o wynikach;
  2. W przypadku naruszenia praw osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do sądu przeciwko Administratorowi. W przypadku postępowania sądowego, Sąd przystąpi niezwłocznie do rozpoznania sprawy. Nie pobiera się opłat za czynności sądowe związane z ochroną danych osobowych.
  3. Możesz przesłać swoją skargę do węgierskiego organu krajowego ds. ochrony danych i wolności informacji. (adres pocztowy: 1534 Budapest, Pf .: 834, cím: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c).


Budapeszt, 2018.05.25.