Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő neve, székhelye, cégjegyzékszáma

CGP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság,
1024 Budapest, Ady Endre utca 19.; Cg. 01-09-965048;
Adatkezelés az Ön által megadott személyes adatokat kifejezetten önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulás alapján kezeli.

Az adatkezelés célja

Munkavállalókat segítő program (EAP) szolgáltatás nyújtása a Munkáltató mindenkori munkavállalói, valamint a munkavállalók közeli hozzátartozói számára, amelynek célja az Igénybevevőket a munkahelyükön és személyes környezetükben érő pszichoszomatikus kockázatok felmérése, megelőzése, csökkentése vagy kiküszöbölése.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a természetes személy Igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján, míg az Igénybevevő által esetlegesen Adatkezelő tudomására hozott olyan Különleges adatot Igénybevevő kérése alapján, Igényvevő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli.

Az adatkezelés önkéntessége

Az EAP szolgáltatást minden arra jogosult önkéntesen alapon, saját belátása szerint veszi igénybe, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerését és elfogadását követően.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő az Igénybevevők hozzájárulása és a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat alapján az EAP szolgáltatás nyújtása során kizárólag azon adatokat kezeli, amely az EAP szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.
Ennek keretében Adatkezelő úgy jár el, hogy az Igénybevevők anonimitása lehetőség szerint biztosított maradjon, tehát sem az EAP szolgáltatást nyújtó, vagy abban közreműködő személy, vagy szervezet, sem harmadik személy az Igénybevevő kilétéről ne szerezhessen tudomást.

Kezelt adatok köre 

  • Igénybevevő keresztneve;
  • Igénybevevő telefonszáma és/vagy e-mail címe;
  • Igénybevevő Adatkezelő által generált egyedi azonosító száma, amely az Igénybevevő munkáltatójának cégnevéből és a megkeresés percre pontos időpontjából áll;
  • Igénybevevő által körülírt probléma vagy kérdés leírása, az Igénybevevő által önkéntesen előadottak alapján
  • Igénybevevő által esetlegesen Adatkezelő tudomására hozott olyan Különleges adat, amelynek kezelését Igénybevevő kérése alapján, Igényvevő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata szerint Adatkezelő kezel;

Adattovábbítás

Adatkezelő az EAP szolgáltatás nyújtását megfelelő szaktudású alvállalkozók (pszichológus, jogász (ügyvéd), pénzügyi szakember) bevonásával végzi. Igénybevevő az EAP szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul, hogy az általa az Adatkezelővel közölt személyes adatok a szolgáltatás nyújtásában részt vevő, adott kérdésen szakértelemmel rendelkező alvállalkozó részére továbbítására kerüljön. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.
A fentieken túlmenően személyes adatot Adatkezelő kizárólag abban az esetben továbbít, ha ahhoz az érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja Igénybevevő részére biztosítani az EAP szolgáltatást.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő által kezelt, az Igénybevevőre vonatkozó adatokat Adatkezelő az EAP szolgáltatás nyújtása és az ahhoz kapcsolódó Partnerekkel történő elszámolás teljesítéséhez szükséges mértékben, az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata és jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az ezekben foglalt célokból és az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 3 hónapig kezeli.
Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.
A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:
CGP Europe Kft.
postai küldeményben: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.
elektronikus levél formájában: dpo@chestnutce.com
A fenti elérhetőségek bármelyikén Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja, hogy a CGP Önt a jövőben megkeresse, vagy adatait bármilyen módon kezelje vagy az továbbításra kerüljön.

Adatvédelmi tisztviselő

Az érintettek a személyes a
dataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Adatkezelő által kijelölt a
datvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Sója Szabolcs
postai cím: 1024 Budapest,
Ady Endre utca 19. email: dpo@chestnutce.com

Hozzájárulás

A fentiek szerinti az EAP szolgáltatás igénybevételével Ön tudomásul veszi a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és egyúttal kifejezett, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez, valamint azok jelen adatvédelmi tájékoztató és Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata szerinti továbbításához.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet a CGP Europe Kft. felé a CGP honlapján közzétett adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt és rendelkezéseket az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely az alábbi Internetes webcímen elérhető, vagy kérésére Adatkezelő azt rendelkezésére bocsátja: 24eap.com.
eap.hu/online

Jogorvoslati lehetőségek

  1. Amennyiben a CGP Europe Kft. adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van kérjük forduljon bizalommal Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségei bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését az Adatvédelmi Tisztviselő megválaszolja, problémája vagy panasza esetén az Adatkezelővel közösen azt részletesen kivizsgálják, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
  2. Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
  3. Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.)


Budapest, 2018.05.25